Dijagnostika Архиве - Delta

Project Category: Dijagnostika

Home / Dijagnostika
CT dijagnostika
Project

CT dijagnostika

CT dijagnostika obuhvata preglede pojedinih dijelova tijela i/ili organa primjenom savremenih dijagnostičkih aparata koji koriste rentgensko zračenje, te povezanih kompjuterskih sistema za rekonstrukciju, obradu i analizu dobijenih slika. Pregledi se dizajniraju u odnosu na indikaciju (uputnu dijagnozu), najčešće u kontekstu standardizovanih i unaprijed pripremljenih protokola i izvode sa ili bez intravenske aplikacije jodnog kontrastnog sredstva...

UZV dijagnostika
Project

UZV dijagnostika

Ultrazvučni pregled jedna je od najčešćih radioloških pretraga, koja je našla široku primjenu u velikom broju oblasti medicine. Radi se o slikovnoj metodi u čijoj suštini se nalazi upotreba elektromagnentih (nejonizujućih, samim tim i za ljudski organizam potpuno neštetnih) talasa koji se pomoću ultrazvučne sonde ciljano apliciraju na dio ljudskog tijela / organ ili strukturu...

MR dijagnostika
Project

MR dijagnostika

Pregledi magnentom rezonancom počivaju na savremenoj tehnologiji koja je u stanju da primjenom konstantnog i jakog magnetnog polja pobudi čestice u našem tijelu, a zatim primjenom radiofrekventnih talasa „izdvoji“ čestice u pojedinim ravnima, odnosno slojevima. Računarska tehnologija na osnovu mjerenja i dobijenih podataka za pojedine ravni (slojeve) formira MR slike. MR pregledi traju nešto duže...

Drugo mišljenje
Project

Drugo mišljenje

Pojam drugog mišljena odnosi se na analizu radioloških slika (snimaka) načinjenih u drugim zdravstvenim ustanovama i dostavljenih na odgovarajućem digitalnom mediju / radiološkom filmu. Ova naša djelatnost odnosi se ne samo na UZV, CT i MR dijagnostiku, nego i na široki spektar rentgenske (RTG) dijagnostike, mamografske snimke, kao i PET dijagnostiku. Osnovna svrha ove usluge...