CT angiografija Banja Luka | CT snimanje i pregled - Delta Dijagnostika
CT angiografija Banja Luka | CT snimanje i pregled

CT angiografija Banja Luka | CT snimanje i pregled

Šta je CT angiografija?

CT angiografija je dijagnostička metoda koja se koristi za pregled krvnih sudova CT uređajem. Ovim pregledom dobija se detaljan uvid u stanje krvnih sudova u smisli postojanja suženja (stenoza), proširenja (aneurizmi) ili začepljenja (tromboze). Prilikom pregleda krvnih sudova venski se ubrizgava jodno konstrastno sredstvo u krvni sistem, a zatim se radi CT skeniranje određenog dijela tijela na kojem želimo da procjenimo stanje krvnih sudova. Pošto se kontrastno sredstvo nalazi u krvnim sudovima, oni se vrlo jasno vide i moguća je precizna evaluacija postojanja stenoza ili proširenja. Naknadnom posebnom softverskom obradom radi se detaljna analiza i mjerenje sa procentualnom kvantifikacijom stenoza ili dijametra i dužine aneurizmatskih proširenja.CT angiografija značajno olakšava pristup i planiranje operativnih zahvata od strane vaskularnog hirurga, kao i praćenje nakon hirurških intervencija.

Kada se koristi ovaj CT pregled?

CT angiografija se koristi kod kliničke sumnje ili ultrazvučno potvrđenih promjena na krvnim sudovima, bilo da se radi o suženjima ili proširenjima. Na primjer, ljekar će da  posumnja da postoji problem sa krvnim sudovima nogu ako nakon određene distance pacijent ne može više da hoda zbog bolova i grčeva u nogama. Što je ta distanca kraća, sumnja i stepen suženja su vjerovatno veći. Kod suženja krvnih sudova vrata često se javaljaju vrtoglavice i nestabilnost pilikom ustajanja i kretenja. Ovo se prije svega odnosi na visoko rizične pacijente u koje spadaju osobe sa dijabetesom i hronočno dugogodišnji pušači.

Za koje dijelove tijela se koristi CT angiografija?

CT angiografijom možemo pregledati sve krvne sudove tijela. Najčeći pregledi su:

 • CT angiografija mozga
 • CT angiografija krvnih sudova vrata
 • CT angiografija gornjih ekstremiteta (CT ruku)
 • CT angiografija donjih ekstremiteta (CT nogu)
 • CT aortografija (CT pregled kompletne aorte)
 • CT torakalne aorte
 • CT abdominalne aorte
 • CT renalnih arterija
 • CT plućnih arterija
 • CT sistema vene porte

Zakažite vaš termin za CT angiografiju pozivom na jedan od sljedećih brojeva: 

 • 051 963 580
 • 066 766 786
 • 051 963 581

Ili nas kontaktirajte direktno putem web sajta klikom na kontakt formu.

angiografija-pregled

Kako se pripremiti za pregled CT angiografija?

Nema posebne pripreme za CT angiografiju ( ili MSCT angiografiju – Multi Slice Computerized Tomography). Pacijent normalno uzima hranu i tečnost prije pregleda, kao i svoju redovnu terapiju. Zbog intravenske aplikacije jodnog kontrastnog sredstva, neophodno je prije CT pregleda uraditi rijednosti serumskog kreatinina u nekoj od laboratorija v, koji nam ukazuje na funkcionalno stanje burega. Ako je kreatinin značajno povišen, to znači da je bubrežna funkcija oslabljena i filtracija kontrasta oslabljena čime je povećan rizik od nastanka kontrastom indukovane nefropatije. Tada je nophodno dodatno intravenski hidrirati pacijenta da bi se smanjila koncentracija kreatinina, a samim tim i kontrsta u krvi.

Koji pacijenti se upućuju na CT angiografski pregled?

Na ovaj pregled krvnih sudova se upućuju pacijenti kada specijalista neke druge grane medicine posumnja ili ultrazvučno utvrdi postojanje određenih promjena na krvnim sudovima, bez obzira da li se radi o suženjima ili proširenjima. Često specijalisti neurologije, vaskularene hirurgije ili drugi specijalistu prlikom pregleda krvnih sudova vrata kod pacijenata koji imaju određene tegobe u vidu vrtoglavica, nestabilnosti, dvoslika, ultrazvučniom pregledom otkriju postojanje suženja na karotidnim arterijama. Tada se pacijent upućuje na pregled MSCT angiografija krvnih sudova vrata gdje se detaljno analizira stanje krvnih sudova i precizno određuje mjesto i stepen suženja.

Isto važi i za druge dijelove tijela, recimo donje ekstremitete gdje su prva sumnja bol i grčevi u nogama nakon kraće pređene distance. Tada vaskularni hirurg preporučuje pregled CT angiografija donjih ekstremiteta, nakon čega dobija nalaz sa detaljnim i preciznim mjerenjima stepna stenoza ili dijametra aneurizmi.

Ko obavlja pregled CT angiografija?

Ovaj CT pregled, kao i sve druge CT i MR preglede, obavlja stručno obučeno osoblje sa zvanjem diplomirani inžinjer medicinske radiologije. Ova osoba je zadužena za pripremu, planiranje i izvođenje CT pregleda.

Kako izgleda MSCT angiografija?

MSCT angiografija se ne razlikuje od ostalih CT pregleda. Pacijent sa svim relevantnim nalazima i vrijednosti kreatinina dolazi u ambulantu i prvo se registruje na pultu. Tom prilikom pacijent ispunjava upitnik gdje između ostalog navodi da li je nekad imao alergijsku reakciju na jodno kontrstno sredstvo. Zatim dolazi u prostoriju za pripremu pregleda gdje mu medicinska sestra plasira braunila u kubitalni venu kroz koju se tokom pregleda daje kontratno sredstvo. Nakon toga pacijent se uvodi u CT sobu, legne na CT sto, prikopča mu se sistem za kontrast na braunilu i daju instrukcije da bude apsolutno miran za vrijeme skeniranja.

Kod CT pregleda krvnih sudova vrata jako je bitno da pacijent ne izvodi akt gutanja pljuvačke za vrijeme skeniranja, jer pokreti farnksa i larinska značajno narušavaju kvalitet slike.

Nakon završenog MSCT pregleda koji traje 2-3 minuta pacijent silazi sa stola, medicinska sestra mu vadi braunilu i daje instrukcije da jako pritisne mjesto gdje je bila braunila da bi se zaustavilo krvarenje. Nakon par minuta pacijent je slobodan da ide kuću. Svi relevantni nalazi se stavaljaju u ličnu fasciklu pacienta koji se vraćaju kada nalaz bude napisan.

ct-pregled-krvnih-sudova-banja-luka

Da li postoje određeni rizici po pacijenta koji obavlja ovaj CT pregled?

Nema posebnih rizika po pacijenta prilikom obavljanja CT angiografije u odnosu na druge CT preglede. Ono što se uvijek spominje kod CT pregleda jeste mogućnost alergijske reakcije na jodno kontrastno sredstvo. Neophodno je da pacijent prilikom ispunjavanja upitnika navede prethodne alergije na kontarast kao i postojanje drugih alergijskih reakcija.

Koje su prednosti CT angiografije?

Prednost CT angiografije je u mogućnosti detaljne analize krvnih sudova, preciznoj kvantifikaciji stepena stenoza i pouzdanim mjerenjima. Ovo se vrši posebnim programom koji je isključivo namjenjen za vaskularnu analizu. U ovaj program se učitava CT angiografski pregled, izdvajaju se samo krvni sudovi, vrši se detaljna analiza po segmentima sa opisom aterosklerotskih plakova, njihovom zastupljenošću, vrši mjerenje stenoza po NASCET-u koji je opšte prihvaćen standard i sve to navodi u pisanom nalazu koji pacijent dobija zajedno sa 3D analizom krvnih sudova i kopijom pregleda na CD-u.

Isti princip se poštuje i kod analiziranja aneurizmi i disekcije krvnih sudova, gdje se mjere prečnici, dužine i širenja promjena, prave 3D slike i na osnovu svega piše nalaz. Trenutno ne postoji nijedna druga dijagnostička metoda koja može sa ovom brzinom i jednostavnošću izvođenja pregleda analizirati stanje krvnih sudova. MR angiografija je blizu, ali zaostaje u detaljnom prikazi i definiciji slike.

Koliko se dugo čekaju nalazi nakon CT angiografskog pregleda?

Obzirom na veliki broj pacijenata, složenost i vrijeme potrebno za detljanu analizu slika, nalaz CT angiografije se čekaju do 7 dana. Naravno, mi se trudimo da izađemo u susret svima kojima nalaz treba hitno. Potrebno je samo na pultu sestrama dati do znanja do kog datuma je potrebno da nalaz bude završen. Nema potrebe za dizanjem tona, tenzija i deranja na osoblje. Svakom je njegov pregled najbitniji, ali civilizovanom komunikacijom i normalnim tonom sve je moguće dogovoriti.

Kako izgleda CT skener?

CT skener izgleda kao CT skener. To je jedan veliki prsten unutar kojeg se velikom brzinom rotira rendgenska cijev. Na suprotnoj strani cijevi se nalaze detektori koji mjere slabljenje rendgenskih zraka koji prolaze kroz tijelo. U centar prstena se uvlači sto na kojem leži pacijent i koji se pomjera u zavisnosti koji dio tijela se pregleda. Složenom matematičkomo obradom podataka slabljena intenziteta rendgenskih zraka, kompjuter generiše stotine (nekad i hiljade) detaljnih slika dijela tijela sa raznim nijansama od crne do bijele. Specijalista radiologije sve slike pregleda u više ravni i na osnovu svog znanja i iskustva piše nalaz sa preporukom kliničaru o daljem postupanju.

Šta predstavljaju CT snimci?

CT snimci u suštini predstavljaju pojedinačne slike, presjeke tijela. Naime, kao kad režete hljeb, tako CT pravi presjeke tijela debljine od 0.5 do 0.1 cm. Nizom ovih presjeka i rekonstrukcijom u sve tri ravni (aksijalna, koronalan i sagitalna), dobija se precizan uvid u trodimenzionalnu strukturu tijela i organa koju specijalista radiologije pregleda, tumači i piše detaljan nalaz. CT snimak je danas više arhaičan naziv jer su se u prošlosti izabrani presjeci filmovali kao na rendgenksom snimku. Danas se to više ne radi jer pacijenti dobijaju kopiju pregleda na CD-u koji mogu da otvore i pregledaju na bilo kom računaru.

ct-angiografije

Koji je uticaj CT angiografije na trudnoću i dojenje?

Za vrijeme trudnoće, zbog jonizujućeg zračenja, kontraindikovan je bilo koji CT pregled, osim životne ugroženosti majke. Znači, prilikom bilo kojeg CT pregleda, u upitniku morate navesti i sumnju na trudnoću. Ako postoji sumnja na trudnoću, predlažemo da se prvo uradi test na trudnoću, a onda u zavisnosti od rezultata testa odluči o prelgedu.

Što se tiče dojenja, količina kontrasta koja se izlučuje putem mlijeka i koju beba apsorbuje je izuzetno mala. Ako postoji zabrinutost predlažemo da izmuzete mlijeko dan prije pregleda, a zatim ne dojite 24h nakon pregleda, dok se kontrast ne izluči iz tijela putem urina.

Zakažite vaš termin za CT angiografiju pozivom na jedan od sljedećih brojeva: 

 • 051 963 580
 • 066 766 786
 • 051 963 581

Ili nas kontaktirajte direktno putem web sajta klikom na kontakt formu.

CT angiografija mozga

Ct angiografija mozga je CT pregled krvnih sudova mozga. Radi se uglavnom kod sumnje ili praćnja aneurizmatkih proširenja na nekoj od arterija mozga. Ovim pregledom detaljno se vide svi krvni sudovi mozga uključujući intrakranijalne segmente unutrašnjih karotidnih arterija, Wilisovog poligona i distalnih segmenata glavnih arterija. Naknadnom analizom i softverskom obradnom dobijaju se detaljne trodimenzionalne slike na kojima je moguće precizno mjeriti stepen stenoza ili veličinu aneurizmi, kao i određene urođene ili stečene vaskularne anomalije.

CT vrata

CT angiografija vrata je jedan od najčesćih CT angiograsfkih pregleda. Ovim pregledom se vrši skeniranje krvnih sudova grana luka aorte u koje spadaju potključne arterije, vertberalne arterije, zajedničke karotidne arterije sa njihovim granama unutrašnjim i spoljašnim karotdnim arterijama. Detaljnom analizom vriši se uvid u stanje krvnih sudova, izraženost aterosklerotskih promjena, stepenovanje stenoza, kao i postojanje urođenih ili stečenih vaskularnih anomalija i praćenje stanja nakon vaskularnih hirurških intervencija.

MSCT angiografija aorte

CT angiografija aorte podrazumjeva MSCT pregled kompletne aorte, torakalne i abdominalne.

Vrši se skeniranje od korjena toraklane aorte, ascendentne, luka i descendentne torakalne aorte, kompletne abdominalne aorte zajedno sa obe zajedničke ilijačne arterije. Nakon pregleda specijalista radiologije detaljno analizira i mjeri segmente aorte, detektuje i opisuje proširenja, diskecije ili stenoze, pravi 3D rekonstrukcije i piše nalaz sa daljim preporukama.

CT angiografija ekstremiteta

CT angiografija ekstremiteta podrazumjeva CT pregled krvnih sudova ruku ili nogu. Nije moguće u istom aktu uraditi CT angiografiju obje ruke i obje noge zbog cirkulacije i slabljenja koncentracije kontrasta u krvnim sudovima, mada su ovakve kombinacije izuzetno rijetke. Kao i za ostale angiografske preglede vrši se detaljna analiza, mjerenja i pisanje nalaza sa 3D rekonsrukcijama krvnih sudova.

Koja je cijena pregleda CT angiografija?

Cijena angiografskih pregleda je nešto skluplja od ostalih CT pregleda, jer je se daje nešto više kontrastnog sredstva, rengenska cijev je pod maksimalnim opterećenjem za vrijeme ovog pregleda, broj dobijenih slika je veći i vrijeme potrebno za detaljnu analizu krvnih sudova je znatano duže u odnosu na druge preglede.

Konkretno:

 • CT aorte je 300 KM
 • CT torakalne ili abdominalne aorte je 200 KM
 • CT angiografija donjih ektremiteta je 350 KM
 • CT arterija vrata je 250 KM
 • CT arterija mozga je 250 KM
 • CT arterija vrata i glave je 350 KM
 • CT plućnih arterija je 250 KM

Detaljan cjenovnik CT pregleda je dostupan je ovdje.

Gdje obaviti pregled MSCT angiografija?

Jedino mjesto gdje možete kvalitetno uraditi sve angiografske preglede jeste “Delta dijagnostika”. Mi se maksimalno  trudimo da svi pregledu imaju maksimalnu dijgnostičku vrijednost i da napisani nalazi budu kvalitetni.

Zakažite vaš termin za CT angiografiju pozivom na jedan od sljedećih brojeva: 

 • 051 963 580
 • 066 766 786
 • 051 963 581

Ili nas kontaktirajte direktno putem web sajta klikom na kontakt formu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.