Drugo mišljenje na rezultate UZV, CT, MR, RTG i PET dijagnostike - Delta Dijagnostika

Drugo mišljenje na rezultate UZV, CT, MR, RTG i PET dijagnostike

Drugo mišljenje na rezultate UZV, CT, MR, RTG i PET dijagnostike

Pojam drugog mišljena odnosi se na analizu radioloških slika (snimaka) načinjenih u drugim zdravstvenim ustanovama i dostavljenih na odgovarajućem digitalnom mediju / radiološkom filmu.

Ova naša djelatnost odnosi se ne samo na UZV, CT i MR dijagnostiku, nego i na široki spektar rentgenske (RTG) dijagnostike, mamografske snimke, kao i PET dijagnostiku.

Osnovna svrha ove usluge sastoji se u omogućavanju pacijentu da, u periodu rapidnog uvećanja broja radioloških pregleda i srazmjerno smanjenog vremena koje radiolog ima po jednom pacijentu, kroz reinterpretaciju radioloških nalaza, donese najbolju moguću odluku za svoje zdravlje. U prvom redu, ova usluga, inače zaživjela širom svijeta (kako u drugim oblastima kao što je pravo, tako i u medicini – uključujući i radiologiju), omogućuje da se pacijentov problem sagleda kroz individualan pristup, integralno, a zatim da se i izvorni nalaz eventualno dopuni informacijama od interesa za dalju dijagnostiku i liječenje i da se koriguju eventualne greške sadržane u primarnom radiološkom nalazu. Izlazni produkt je detaljniji i potpuniji nalaz, kao i niz preporuka po pitanju eventualnih daljih dijagnostičkih pretraga / kontrolnih (ne)radioloških pregleda / terapijskih procedura. Mogućnost dijagnostičke greške se na ovaj način svodi na minimum, a iz radiološkog pregleda izvlači se realni maksimum.

Leave a Reply

Your email address will not be published.